Prvá pomoc

zamestnávateľom, zamestnancom
a živnostníkom

kreslený hrdina podnikateľ ovplyvnený dopadom vírusu

Vyššia pomoc
v rámci jednotlivých opatrení:

Prvá pomoc ++ - porovnávacia tabuľka s predošlými Prvými pomocami Prvá pomoc ++ - porovnávacia tabuľka s predošlými Prvými pomocami Prvá pomoc ++ - porovnávacia tabuľka s predošlými Prvými pomocami

Opatrenia č. 1 a č. 3A

Zvyšujeme pomoc z 80% na 100% celkovej ceny práce. To znamená, že štát preplatí zamestnávateľovi mzdové náklady na zamestnanca, vrátane odvodov hradených zamestnávateľom. Maximálna výška príspevku na jedného zamestnanca je 1 100 €.

80% celkovej ceny práce -> 100% celkovej ceny práce

Opatrenia č. 2 a č. 3B

Výška príspevku v závislosti od poklesu tržieb sa zvyšuje na 330€ - 870€, pričom sa rozširuje počet kategórií poklesu tržieb.

270 - 810 € -> 330 - 870 €

Opatrenie č. 4

Zvyšujeme paušálny príspevok z 315 € na 360€.

315€ -> 360€

Pomoc je určená:

tabuľka Zatvorené

1) zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia
Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca.
ilustračný graf

2) SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.tabuľka Zatvorené

3) zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca.
ilustračný graf

4) SZČO a jednoosobovým s.r.o., ktoré nemajú príjem z podnikania.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti.tabuľka Zatvorené

5) občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o dotáciu príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Základné umelecké školy

Zamestnávateľom, ktorí udržia pracovné miesta v základnej umeleckej škole aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Ak patríte do tejto skupiny, môžete požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca.

1) Zamestnávatelia,
ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť

alebo obmedziť svoju činnosť rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR.

podnikateľ, ktorý musel svoju prevádzku zatvoriť

Oprávnený žiadateľ:

  • zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý udrží pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení. A to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

  • Žiadateľom o príspevok môže byť len zamestnávateľ, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2021.

Cieľová skupina:

  • zamestnanec, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Výška príspevku:

Úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % celkovej ceny práce (100% celkovej ceny práce pre žiadosti za február), najviac vo výške 1100 €.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení niektorých prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.


2) SZČO, ktorým poklesli tržby
alebo museli svoje prevádzky zatvoriť

na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR

podnikateľ, ktorý stále bojuje s vírusom

Oprávnený žiadateľ:

  • SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu prerušila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, alebo jej poklesli tržby o najmenej 20 %

  • Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá začala podnikať najneskôr k 1. 2. 2021.

UPOZORNENIE:


SZČO, ktorí podávali daňové priznanie až ku koncu októbra a od 1.2.2021 nebudú mať povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie, nebudú mať nárok na príspevok z opatrenia 2. Pokiaľ chcú naďalej čerpať príspevok z tohto opatrenia, odporúčame, aby sa dobrovoľne poistili, pričom musia byť poistení minimálne polovicu mesiaca za ktorý o pomoc žiadajú a poistenie musí trvať. Ak sa nechcú dobrovoľne poistiť, môžu požiadať o príspevok z opatrenia 4.

Cieľová skupina:

  • SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v období do 30. 6. 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2020 resp. od 01.02.2021 a poistenie jej trvá aj po tomto dni. Nárok na príspevok má aj SZČO, ktorá čerpá tzv. odvodové prázdniny.

  • Nárok na príspevok majú aj SZČO, ktoré majú súbežne uzatvorený pracovný pomer. Suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru sa odpočíta od výšky príspevku.

  • Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení niektorých prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Výška príspevku:

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb.

JANUÁR:

Pokles tržieb (kategórie) Výška príspevku
od 20,00 - 39,99 % 270 €
od 40,00 - 59,99 % 450 €
od 60,00 - 79,99 % 630 €
od 80 % a viac 810 €

FEBRUÁR:

Pokles tržieb (kategórie) Výška príspevku
od 20,00 - 29,99 % 330 €
od 30,00 - 39,99 % 420 €
od 40,00 - 49,99 % 510 €
od 50,00 - 59,99 % 600 €
od 60,00 - 69,99 % 690 €
od 70,00 - 79,99 % 780 €
od 80 % a viac 870 €

Pokles tržieb žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov:

  1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napr. pre vykazované obdobie 12/2020 - predchádzajúce je 12/2019)
  2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
  3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1. 2. 2020.
  4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 2. 9. 2020.
  5. Porovnáva sa tržba za december 2020, resp. január 2021 alebo február 2021 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 2. 9. 2020. (pre oprávnené obdobie február 2021 a nasledujúce mesiace)

Je možná zmena spôsobu výpočtu poklesu tržieb v rámci jednotlivých mesiacov.


3) Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia
pracovné miesta

aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

podnikateľ, ktorý stále bojuje s vírusom

Oprávnený žiadateľ:

  • zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý udrží pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení. A to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

  • Žiadateľom o príspevok môže byť len zamestnávateľ, ktorý začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2021.

Cieľová skupina:

  • zamestnanec v pracovnom pomere.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení niektorých prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Výška príspevku:

  1. Úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % celkovej ceny práce (100% celkovej ceny práce pre žiadosti za február), najviac vo výške 1100 €.

  2. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb.

    JANUÁR:

    Pokles tržieb (kategórie) Výška príspevku
    od 20,00 - 39,99 % 270 €
    od 40,00 - 59,99 % 450 €
    od 60,00 - 79,99 % 630 €
    od 80 % a viac 810 €

    FEBRUÁR:

    Pokles tržieb (kategórie) Výška príspevku
    od 20,00 - 29,99 % 330 €
    od 30,00 - 39,99 % 420 €
    od 40,00 - 49,99 % 510 €
    od 50,00 - 59,99 % 600 €
    od 60,00 - 69,99 % 690 €
    od 70,00 - 79,99 % 780 €
    od 80 % a viac 870 €

Pokles tržieb žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov:

  1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napr. pre vykazované obdobie 12/2020 - predchádzajúce je 12/2019)
  2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
  3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1. 2. 2020.
  4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 2. 9. 2020.
  5. Porovnáva sa tržba za december 2020, resp. január 2021 alebo február 2021 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 2. 9. 2020. (pre oprávnené obdobie február 2021 a nasledujúce mesiace)

Je možná zmena spôsobu výpočtu poklesu tržieb v rámci jednotlivých mesiacov.


4) SZČO
a jednoosobové s.r.o., ktoré nemajú
príjem z podnikania

podnikateľ, ktorý stále bojuje s vírusom

Oprávnený žiadateľ:

  1. SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny.

  2. fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s.r.o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.).

Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO alebo jednoosobová s.r.o., ktorá začala podnikať najneskôr k 1. 2. 2021.

Výška príspevku:

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 315 € (360 € pre žiadosti za február).

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení niektorých prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.


5) Občania,
ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii
bez príjmu

SOS dotácia

podnikateľ, ktorý stále bojuje s vírusom

Oprávnený žiadateľ:

  • osoba, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, z ktorej má príjem, avšak túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie.

Výška dotácie:

Za mesiac október a nasledujúce mesiace sa dotácia poskytuje v sume 300 eur mesačne pre jedného žiadateľa.

Oprávnené obdobie:

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a bezprostredne po skončení krízovej situácie.


Základné umelecké školy, ktoré boli povinne zatvorené

rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR

podnikateľ, ktorý stále bojuje s vírusom

Oprávnený žiadateľ:

  • zamestnávateľ, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta v základnej umeleckej škole aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

  • zamestnávateľom je v tomto prípade základná umelecká škola s právnou subjektivitou alebo zriaďovateľ základnej umeleckej školy bez právnej subjektivity.

  • podmienkou je, aby bola základná umelecká škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR

Cieľová skupina:

  • pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci základných umeleckých škôl v pracovnom pomere.

Výška príspevku:

Úhrada časti mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1 100,- eur na jedného zamestnanca a na jeden mesiac.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze prevádzky zariadení, vrátane zariadení pre deti.

Podávanie žiadostí o pomoc je možné do 30. 6. 2021.